ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣΗ εκπόνηση της Διπλωματικής (Πτυχιακής) Εργασίας προσφέρει στους φοιτητές την ευκαιρία να αξιοποιήσουν και να εξελίξουν τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει κατά την διάρκεια των σπουδών τους, να εξελίξουν τις προσωπικές τους δεξιότητες και φιλοδοξίες και να ασχοληθούν σε εφαρμογές σχετικές με την επαγγελματική κατεύθυνση του γνωστικού τους αντικειμένου. Η εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας θεωρείται καίριας σημασίας και αποτελεί μία από τις τελευταίες υποχρεώσεις του φοιτητή για την απόκτηση του Πτυχίου. Επιπλέον, η θεματολογία, η οργάνωση και το αποτέλεσμα των πτυχιακών εργασίων, αποτελεί καθρέφτης της ποιότητας των φοιτητών και αποφοίτων.

Ως εκπρόσωποι των φοιτητών, θέτουμε συγκεκριμένα ζητήματα γύρω από το θέμα των πτυχιακών εργασιών και προτείνουμε ώστε:           

·         Τα τακτικά μέλη Γ.Σ. , οι Επιστημονικοί και Εργαστηριακοί Συνεργάτες που έχουν καθήκοντα διδασκαλίας στο εκάστοτε Τμήμα να προτείνουν κάθε εξάμηνο έναν αριθμό θεμάτων πτυχιακών εργασιών, τα οποία αφού πρώτα εγκριθούν στην Γ.Σ. του κάθε τμήματος, να ανακοινώνονται έγκαιρα στους σπουδαστές. Συγκεκριμένα να συνταχθεί και να δημοσιευτεί μια λίστα, στην οποία να αναγράφονται οι τίτλοι της κάθε εργασίας με το όνομα του αντίστοιχου υπεύθυνου Καθηγητή που την προτείνει και μπορεί να την εποπτεύσει. Οι λίστες να αναρτόνται στους πίνακες ανακοινώσεων έξω από τις γραμματείες των τμημάτων,καθώς επίσης στην ιστοσελίδα του κάθε τμήματος και να ανανεώνονται σε κάθε ευκαιρία.

·         Ο μέγιστος επιτρεπτός αριθμός των διπλωματικών πτυχιακών εργασιών που μπορεί να αναλάβει ένας καθηγητής, να ορίζεται από τη δύναμη των καθηγητών του τμήματος, οι οποίοι μπορούν να αναλάβουν πτυχιακή και από τον αριθμό των φοιτητών που φθάνουν στο εξάμηνο της πτυχιακής, δηλαδή στο 10ο εξάμηνο. Επιπλέον, προτείνουμε να υπάρχει ευελιξία από τα τμήματα, ώστε αν συντρέχει σοβαρός λόγος (υγείας, συνταξιοδότησης,παρατεταμένης άδειας,παραίτησης, κτλ) ο μέγιστος αριθμός πτυχιακών εργασιών ανά καθηγητή να παρατείνεται.

·         Η Σχολή, κάθε χρόνο, λαμβάνει χρήματα για ερευνητικά προγράμματα, τα οποία και δεν αξιοποιεί. Ορισμένα χρήματα απ αυτά , προτείνουμε ώστε να τα διαθέσει, με σκοπό να παρέχει νέο εξοπλισμό και νέα προγράμματα στους φοιτητές, με τα οποία θα είναι σε θέση, αν το επιθυμούν, να εκπονήσουν ερευνητικές πτυχιακές εργασίες, με τις οποίες θα συμβάλλουν άμεσα στην εφαρμοσμένη έρευνα των Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, καθώς επίσης θα εμπλουτίσουν το περιεχόμενο διδασκαλίας των εργαστηρίων της Σχολής. Σε κάθε περίπτωση,  ο εξοπλισμός και τα όργανα θα ανήκουν στη σχολή και μετά το πέρας της πτυχιακής εργασίας, θα επιστρέφονται σε αυτή.

·         Να επιτρέπονται συνεργασίες, αφού εγκρίνονται και γίνονται αποδεκτές από τα τμήματα των φοιτητών, μεταξύ δύο φοιτητών από διαφορετικά τμήματα ή και διαφορετικές σχολές, με κοινά γνωστικά αντικείμενα ή διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα, εφόσον υπάρχουν διακριτοί ρόλοι των γνωστικών τους αντικειμένων στην πτυχιακή εργασία. Φαντάζει, σίγουρα, ουτοπία κάτι τέτοιο να πραγματοποιείται συχνά και να έχει σωστά αποτελέσματα, ωστόσο δεν θα πρέπει να αποκλείεται ένα τέτοιο εγχείρημα, καθώς με σωστή οργάνωση και συνεργασία, το αποτέλεσμα θα είχε πολλαπλά οφέλη για τα τμήματα ή και τις σχολές των δύο φοιτητών.

·         Κάθε φοιτητής, επιβαρύνεται με δεκάδες ευρώ, τυπώνοντας την πτυχιακή του εργασία. Καλούμε τη Σχολή να σεβαστεί την δύσκολη οικονομική πραγματικότητα και να συμβάλλει ώστε να καλύψει αυτά τα έξοδα ή τουλάχιστον μέρος αυτών. Γι αυτό το λόγο ,προτείνουμε, όταν εγκρίνεται από το τμήμα η πτυχιακή εργασία κάθε φοιτητή, να του δίνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της απόφασης με τον οποίο, θα μπορεί να αποδεικνύει στο φωτοτυπικό κατάστημα της σχολής, ότι ανήκει στην κατηγορία των φοιτητών που εκπονούν διπλωματική πτυχιακή εργασία και να έχει τις διευκολύνσεις.

Οι προτάσεις μας για την Διπλωματική Πτυχιακή Εργασία έχουν λειτουργικό, κοινωνικό, ερευνητικό και οικονομικό περιεχόμενο, στοιχεία που αποτελούν βάση για την ίδρυση των ΤΕΙ και την εξέλιξή τους σε τέτοιο σημείο, που η Πολιτεία παραδέχεται πως η μετεξέλιξή τους σε Πανεπιστήμια είναι αναγκιαία. Ως ΔΑΠ-ΝΔΦΚ,αιτούμαστε και παρακαλούμε σε όλα τα τμήματα, να λάβουν σοβαρά υπόψην τις προτάσεις μας για τη βελτίωση και ενδυνάμωση του θεσμού της Διπλωματικής Πτυχιακής Εργασίας, με την οποία πολλές φορές ολοκληρώνουμε τις υποχρεώσεις λήψης πτυχίου.