Ανακοίνωση για την Στέγαση 

Για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 ανακοινώνεται πως οι φοιτητές της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις για την Στέγαση τους στην Εστία της Σχολής

από την Τρίτη 05-09-2017 έως την Παρασκευή 29-09-2017

Οι αιτήσεις θα γίνονται στα γραφεία της Εστίας καθημερινές από 09.00 πμ έως 13.00 μμ. Για τους πρωτοετείς απαιτείται και μια βεβαίωση εγγραφής από τη γραμματεία του τμήματος που ανήκουν.

Πιο αναλυτικά τα δικαιολογητικά:

Δικαιολογητικά για Στέγαση

1. Αίτηση που συμπληρώνεται από τους υποψηφίους για στέγαση φοιτητές-τριες (έχει τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης και δίνεται από το τμήμα).

2. Βεβαίωση φοίτησης με αναφορά α)στο χρόνο εγγραφής β)στον ήδη διανυόμενο χρόνο σπουδών .

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

4. Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού οικονομικού έτους 2017 (του γονέα ή κηδεμόνα).

5. Βεβαίωση σε περίπτωση που υπάρχει αδελφός-αδελφή σπουδαστής-τρια σε 

Α.Ε.Ι-Τ.Ε.Ι.

6. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητος (του Φοιτητή)

7. Mία (1) φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

8. Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής (που να πιστοποιεί αναπηρία άνω 67%), αν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα υγείας του σπουδαστή ή μέλους της οικογενείας του

9. Βεβαίωση από τον Ο.Α.Ε.Δ αν είναι άνεργοι οι γονείς το τελευταίο εξάμηνο από την κατάθεση των δικαιολογητικών και διάρκεια ανεργίας όχι μικρότερη των 3 μηνών.

10. Βεβαίωση από την στρατολογία αν υπάρχει στρατευμένος αδελφός

11. Διαζευκτήριο για χωρισμένους γονείς.

12. Βεβαίωση πολυτεκνικής ιδιότητας από τον ΑΣΠΕ

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί στην λέσχη ή στην εστία δεν επιστρέφονται.

• Τα χρονικά περιθώρια υποβολής δικαιολογητικών θα τηρούνται αυστηρά.

• Ελλιπή δικαιολογητικά δεν γίνονται δεκτά.

 

Download
Αίτηση για την στέγαση
Aitisi-Stegasis_-2017-18.docx
Microsoft Word Document 59.2 KB